Stel cookie voorkeur in

Extra Meerlaermail

22-09-2017

Datum: 22  september 2017

 

Opheffen wachtlijst

Zoals we u al eerder bericht hebben is er grote aanwas van nieuwe leerlingen voor De Masten. In de afgelopen jaren hebben we daarom voorrangscategorieën gehad om kinderen uit Maliskamp naar school te kunnen laten gaan. Helaas was dit afgelopen jaar niet meer toereikend waardoor er een wachtlijst kwam voor leerlingen uit Maliskamp. Een zeer onwenselijke situatie voor kinderen, ouders en de wijk.

In het afgelopen jaar zijn er meerdere overlegmomenten geweest tussen bestuur en gemeente om een oplossing te vinden voor deze situatie. Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat er geen (tijdelijke) ruimte bijkomt. De grote wens om toch de wachtlijst op te heffen heeft geleid tot goed overleg met alle partners in het pand, collega’s in het team en de MR, waarbij we een oplossing hebben gevonden om meer kinderen te huisvesten.

De teamkamer zal omgebouwd worden tot klaslokaal waar de kinderen van leerjaar 3 en de middenbouwunit, instructies kunnen krijgen en rustig kunnen werken. De grootste groei zal in de onderbouwunit plaatsvinden. Door de teamkamer als extra lokaal in te zetten kunnen we de kinderen in leerjaar 3 instructies en begeleiding in een rustige ruimte geven en daarna weer aan laten sluiten bij het spelend leren en bewegend leren op het leerplein bij de onderbouwunit.

Door de groei van de onderbouwunit zal er een extra leerkracht ingezet worden op 3 dagen. Deze leerkracht start na de herfstvakantie. Door de extra leerkracht zal de onderbouwunit elke dag bemand worden door 2 leerkrachten en op 3 dagen 2 leerkrachten en een leraar ondersteuner (Suzan). Ook zal Lucie haar ondersteunende werkzaamheden voor de unit blijven verrichten.

Vandaag zijn alle ouders van de wachtlijst telefonisch benaderd. Zij zijn erg blij met deze ontwikkeling en de komende periode zal er een geleidelijke toename van leerlingen zijn op De Masten.

Mochten er vragen zijn rondom deze ontwikkelingen dan kunt u terecht bij het team en/of de MR leden.

 

Staking donderdag 5 oktober

Op donderdag 5 oktober wordt op onze school gestaakt. Werknemers in het primair onderwijs leggen dan voor één dag het werk neer om meer salaris te vragen aan het kabinet. De staking is ook gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en tegen het groeiende lerarentekort. De staking is een initiatief van PO-front, waarin onder andere de onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad verenigd zijn.

Door deze staking zal onze school de gehele dag gesloten zijn. Uw kind hoeft op deze dag dan ook niet naar school te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Opvang

Wij vragen u zoveel mogelijk zelf opvang voor uw kind te regelen voor deze dag. Mocht u daar onverhoopt niet toe in staat zijn, dan zorgt de school in samenwerking met Kanteel voor opvang. Kanteel kinderopvang ondersteunt de uitgangspunten van deze staking. De opvang is op deze dag geopend voor de bestaande BSO-klanten. De dag valt onder de incidentele opvang, hiervoor geldt het reguliere tarief.

Inhalen

In het basisonderwijs geldt dat leerlingen een minimumaantal lesuren moeten volgen in boven- en onderbouw. De school heeft hier rekening mee gehouden door marge-uren in de roosters in te bouwen. Uw kind hoeft de gemiste lesuren dan ook niet in te halen.

 

 

Volgende Meerlaermail: 28 september 2017