Stel cookie voorkeur in

Meerlaermail juli 2017

03-07-2017

Nieuwe schooljaar:

In de vorige mail heeft u kunnen lezen over organisatie (indeling units, werkdagen leerkrachten, gymrooster). In deze Meerlaermail lichten we een aantal speerpunten, voor het nieuwe schooljaar, kort toe. Deze ontwikkelingen worden steeds gekoppeld aan onze visie op onderwijs:

Door een professionele houding hebben  we het vertrouwen van samenwerkingspartners. Met elkaar bieden we een doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 aan.

en de kernwaarden die wij daarin centraal stellen.

 

Portfolio’s i.p.v. rapporten:

In een rapport geeft de leerkracht de visie op de ontwikkeling van het kind. Bij een portfolio heeft het kind zelf ook een rol bij het inzichtelijk maken van de ontwikkeling. Portfolio’s geven een beeld van het leren en de ontwikkeling van het kind. Ze laten zien hoe een kind zich in een bepaalde periode ontwikkelt, het kind krijgt zelf ook een rol om dit mee in beeld te brengen. Het portfolio bestaat uit 'harde' en 'zachte' gegevens. 'Harde' gegevens zijn leeropbrengsten en toets scores. 'Zachte' doelen zijn vaardigheden en kwaliteiten zoals samenwerken, zelfstandigheid, hulpvaardigheid, creativiteit e.d. Door hierover in gesprek te gaan, kan het proces in beeld worden gebracht. Tevens kan er teruggekeken worden naar eerder werk waardoor de opbouw van leerstof te zien is.

 

Voortgangsgesprekken:

In schooljaar 2017-2018 zullen rapportgesprekken plaatsmaken voor voortgangsgesprekken waarbij ouders samen met de leerkracht (en in de bovenbouw ook de kinderen) gesprekken zullen hebben over de voortgang van het kind. Deze gesprekken zijn gekoppeld aan de portfolio’s. In een periode van 3 weken worden de voortgangsgesprekken gepland. Leerkrachten geven aan op welke dagen en tijden ouder- en rapportgesprekken gevoerd kunnen worden. Ouders zullen digitaal in kunnen tekenen op openstaande dagen en tijden. Meer informatie over het digitaal inschrijven voor de oudergesprekken zal begin van het nieuwe schooljaar volgen.

 

Rekenonderwijs instructies afstemmen op leerlijn:

Met behulp van een externe rekendeskundige gaan we als team onderzoeken op welke wijze we het rekenonderwijs kunnen optimaliseren binnen de units. Door meer vanuit de leerlijn rekenen te werken dan vanuit de methode instructies te geven, kan er meer ruimte ontstaan voor gedifferentieerd aanbod voor de kinderen.

 

Computational thinking:

Computational thinkingPagina-inhoud is de benaming voor digitale geletterdheid en vormt het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden. Computational thinking richt zich op creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. De middenbouwunit en de kangoeroegroep zal een eerste aanzet krijgen voor programmeren. Er zijn 20 nieuwe laptops en 30 iPads op school welke ingezet worden bij onderzoekend leren, delen van kennis in de school en programmeren.

 

Samenwerking met ouders:

Communicatie blijft een aandachtspunt. De wijze waarop informatie verstrekt wordt en wel of niet regelmatig gelezen wordt, is van invloed op de samenwerking. Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Toch gaat het soms mis in het contact met ouders. In schooljaar 2017-2018 zullen 3 ouderpanels georganiseerd worden. Voor elke unit een panel waarbij maximaal 10 ouders deel kunnen nemen. Bij een ouderpanel hebben ouders en school een open gesprek over zaken waar opvoeding en onderwijs elkaar raken en waar beiden verantwoordelijkheid in hebben. Via de Meerlaermail zal t.z.t. een toelichting gegeven worden en zullen ouders uitgenodigd worden.

 

Op weg naar 1 kindcentrum:

Een kindcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar, dat de gehele dag open is en een breed pakket van onderwijs en opvang aanbiedt. Belangrijk kenmerk is dat hier wordt samengewerkt door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang. Hier wordt al een aantal jaren aan gewerkt. In schooljaar 2017-2018 zal hieraan verder gewerkt worden d.m.v.:

-          Gezamenlijke teamvergaderingen met collega’s van Kanteel en De Masten;

-          Intern zorgteam waardoor de intern begeleider ook als sparringpartner dient voor de kinderopvang;

-          Twee maal per jaar een Meerlaerraad waarbij de MR en de OC gezamenlijke belangen bespreken en    afstemmen;

-          Gezamenlijke informele momenten voor alle collega’s zoals een Meerlaer-diner en teamuitje.

 

 

Schoolkalender:

De nieuwe schoolkalender ontvangt u bij deze Meerlaermail. In de schoolkalender staan de vakanties, vrije dagen en de thema's waaraan we gaan werken. De schoolkalender is ook op de website te vinden onder het tabblad downloads. www.kcmeerlaer.nl

 

Groei van de school:

Zoals wij in een eerdere Meerlaermail aangegeven hebben, is De Masten vol en hebben we helaas een wachtlijst voor de komende 3 (!) jaar. Dit hele schooljaar hebben we samen met het schoolbestuur overleggen gehad met de gemeente. Een aantal weken geleden heeft de gemeente aangegeven dat zij geen (tijdelijk) uitbouw van de school zullen realiseren. Deze informatie is gedeeld met de voorzitter van de wijkraad en de MR. Mogelijk zult u hier op termijn via deze kanalen meer van vernemen.

 

Opzeggen TSO voor schoolverlaters:

Als uw kind in het nieuwe schooljaar geen gebruik gaat maken van de tussen schoolse opvang (TSO) dan zal dit z.s.m. opgezegd moeten worden. Dat kan via tso@kanteel.nl

 

Agenda:

-       Vrijdag 7 juli rapport 3

-       Dinsdag 11 juli musicalavond leerjaar 8 in perron 3

-       Donderdag 13 juli BBQ avond op De Masten

-       Vrijdag 14 juli laatste schooldag

-       Zomervakantie van 15 juli t/m 27 augustus

 

Een hele fijne, zonnige en gezellige zomervakantie gewenst!!