Medezeggenschapsraad de Masten


Medezeggenschapsraad onderwijs

In onze samenleving neemt het inspraakproces een steeds belangrijkere plaats in. Inspraak betekent betrokkenheid en participatie. Centraal staat de bereidheid om naar elkaar te luisteren, op basis van openheid en gelijkwaardigheid. De medezeggenschapsraad, kortweg MR genoemd, geeft vorm aan deze inspraak en is medeverantwoordelijk voor het schoolgebeuren in brede zin. Een MR is  voor elke (basis)school verplicht. De MR bestaat qua aantal uit minimaal vier leden, voor de helft uit leden die uit en door de geleding personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die uit en door de geleding ouders wordt gekozen. Een MR-lid heeft een zittingsperiode van 3 jaar en is daarna weer herkiesbaar.


Doelstelling van de MR

De MR draagt zorg voor het overleg tussen en de medezeggenschap van de in de school fungerende geledingen: dit is in het belang van het goed functioneren van de school met al haar doelstellingen. Via de MR kunnen ouders en personeelsleden invloed uitoefenen op het onderwijskundige en organisatorische beleid van de school. De MR behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten van de school. Zij bevordert de openheid, de openbaarheid, het onderling overleg en de gelijke behandeling (vergelijkbaar met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven) binnen de school. Voor elk schooljaar maakt de MR een jaarplan. De communicatie met de directie is open en daar waar nodig woont deze de vergaderingen bij.


Werkwijze van de MR

Voor de MR is een reglement vastgesteld waarin de samenstelling van de raad, de verkiezingen van de leden, de werkwijze en de bevoegdheden zijn vastgelegd. In het reglement is bepaald voor welke besluiten de instemming of het advies van de MR nodig is. MR kan ook ongevraagd advies geven en voorstellen doen.

Het vergaderrooster is vastgesteld op één keer per zes weken. De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor het personeel en de ouders van de school. De notulen van de vergadering zijn op te vragen bij de secretaris. Het functioneren van de medezeggenschapsraad is voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van de inbreng en betrokkenheid van de ouders. Ouders zijn dan ook van harte uitgenodigd zich te wenden tot de MR-leden met vragen of opmerkingen. De directie voert namens het College van Bestuur van Signum het overleg met de MR. Op verzoek van de directie of op verzoek van de MR kan het College van Bestuur de directie ontheffen van de taak om een bespreking namens het College van Bestuur te voeren. Op verzoek van de MR voert het College van Bestuur in bijzondere gevallen zelf de besprekingen met de MR.


Bevoegdheden

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden en rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden van de MR zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit pas mag uitvoeren nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen.


Informatie en communicatie

De schoolleiding informeert ouders en leerlingen over belangrijke beslissingen en wijzigingen. Ook de communicatie is de verantwoordelijkheid voor de school. Wanneer daar aanleiding toe is, vinden informatiebijeenkomsten plaats op initiatief van de MR. Tevens worden ouders in staat gesteld om hun standpunt en mening ten aanzien van verschillende zaken kenbaar te maken. De leden van de medezeggenschapsraad kunnen altijd benaderd worden voor informatie en advies. Meer informatie over de MR is ook beschikbaar via de rubriek ‘Medezeggenschap’ op de internetsite www.voo.nl

De jaarverslagen van de MR zijn te vinden via de downloads op deze website.