Oudervereniging de Masten


Oudervereniging “de Masten” is een actieve en enthousiaste vereniging van ouders, die zich ten doel stelt de samenwerking tussen de ouders, de schooldirectie en het team te bevorderen.

We proberen dit te bereiken door allerlei activiteiten, i.s.m. het team van school te initiëren en te organiseren. De bedoeling van deze activiteiten is om de kinderen een nog leuker werk-en leerklimaat te bieden. Juist op een kleine school met beperkte middelen als “de Masten” is het belangrijk dat de oudervereniging zeer actief is en een positief signaal over haar betrokkenheid afgeeft. Elk jaar organiseert de oudervereniging in november een algemene ledenvergadering.

De activiteiten die we organiseren spreken ieder kind (en ouder)  aan. Denkt u aan activiteiten zoals het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de sportdag, de Wandeldriedaagse, afsluiting van het schooljaar met de jaarlijkse BBQ en het jaarboek. Heeft u interesse in een bestuursfunctie, of wilt u helpen bij de activiteiten, spreek dan één van de bestuursleden aan Het organiseren van al die activiteiten kunnen wij als bestuur niet alleen. Een nauwe samenwerking met directie, het team en u als ouders is daarvoor een vereiste. Gedurende het jaar ontvangt u regelmatig via de mail van de oudervereniging informatie over de naderende activiteiten. Naar aanleiding van deze informatie kunt u zich aanmelden als hulpouder.
 

Ouderbijdrage

Uiteraard kosten bijna al deze activiteiten geld. De gelden halen we op via de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is in de jaarvergadering voor 2023/2024 vastgesteld op € 47,50 per kind. U kunt voor deze ouderbijdrage ook gebruik maken van een automatische incasso. Hiervoor kunt u een machtiging invullen. U kunt deze aanvragen bij de oudervereniging; ov@kcmeerlaer.nl

Ook blijft het mogelijk om de ouderbijdrage, € 47,50 per kind, te storten op onze rekening NL72RABO0184558816 t.n.v. Oudervereniging “de Masten” onder vermelding van ouderbijdrage, naam kind(eren) en schooljaar. Omdat een deel van de activiteiten op tijd gereserveerd en betaald moeten worden, verzoeken wij u dringend de ouderbijdrage aan het begin van het nieuwe schooljaar over te maken. Voor kinderen die vanaf 1 januari op onze school komen, vragen we een vrijwillige bijdrage van € 22,50.

We zijn blij met het feit dat tot op heden ieder gezin gehoor geeft aan de vrijwillige bijdrage. Mocht u principiële bezwaren hebben tegen deze bijdrage of andere redenen hebben hieraan niet te kunnen voldoen, dan kan dit consequenties hebben voor de deelname aan bepaalde activiteiten. Wij stellen het op prijs als u hierover contact wilt opnemen met onze voorzitter. Heeft u ideeën, vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd één van de leden van het bestuur aanspreken of stuur een mail naar ov@kcmeerlaer.nl . Wij kijken er weer naar uit, om er samen met u een actief jaar met geslaagde activiteiten voor de leerlingen van te maken.